Termat dhe Kushtet

 

 1. Prezantim

Këto Terma dhe Kushte standarde të faqes së internetit të shkruara në këtë faqe interneti të Titron-it do të menaxhojnë përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti. Këto Kushte do të zbatohen plotësisht dhe do të ndikojnë në përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju jeni dakord të pranoni të gjitha termat dhe kushtet e shkruara këtu. Ju nuk duhet ta përdorni këtë faqe interneti nëse nuk jeni dakord me ndonjë nga këto Terma dhe Kushte Standarde të Uebsajtit.

Të miturit ose personat nën 18 vjeç nuk lejohen të përdorin këtë faqe interneti.

 

 1. Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

Përveç përmbajtjes që zotëroni, sipas këtyre Kushteve, Kompania Titron dhe/ose licencuesit e saj zotërojnë të gjitha të drejtat dhe materialet e pronësisë intelektuale që gjenden në këtë faqe interneti.

Ju jepet një licencë e kufizuar vetëm për të parë materialet në këtë faqe interneti.

 

 1. Kufizimet

Ju jeni shprehimisht i kufizuar në të gjitha në vijim

 • publikimi i çdo materiali të faqes së internetit të Titron-it në çdo media tjetër;
 • shitjen, nënlicensimin dhe/ose komercializimin e ndonjë materiali të faqes së internet;
 • kryerja publike dhe/ose shfaqja e ndonjë materiali të faqes së internet;
 • duke përdorur këtë faqe interneti në çfarëdo mënyre që është ose mund të jetë e dëmshme për këtë faqe interneti;
 • përdorimi i kësaj faqeje interneti në çfarëdo mënyre që ndikon në aksesin e përdoruesit në këtë faqe interneti;
 • përdorimi i kësaj faqeje interneti në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi, ose në çfarëdo mënyre mund të shkaktojë dëm për faqen e internetit, ose për çdo person ose subjekt biznesi;
 • përfshirja në çdo gjurmim të të dhënave, mbledhjen e të dhënave, nxjerrjen e të dhënave ose ndonjë aktivitet tjetër të ngjashëm në lidhje me këtë faqe interneti;
 • duke përdorur këtë faqe interneti për t'u përfshirë në ndonjë reklamë ose marketing.

Disa fusha të kësaj faqeje interneti janë të kufizuara nga qasja nga ju dhe Kompania Titron mund të kufizojë më tej aksesin për ju në çdo fushë të kësaj faqeje interneti, në çdo kohë, në diskrecionin absolut. Çdo ID e përdoruesit dhe fjalëkalimi që mund të keni për këtë faqe interneti janë konfidenciale dhe ju gjithashtu duhet të ruani konfidencialitetin.

 

 1. Përmbajtja Juaj

Në këto Terme dhe Kushte Standarde të Uebsajtit, "Përmbajtja juaj" do të nënkuptojë çdo tekst audio, video, imazhe ose material tjetër që zgjidhni të shfaqni në këtë faqe interneti. Duke shfaqur Përmbajtjen Tuaj, ju i jepni Kompanis Titron një licencë jo-ekskluzive, të pakthyeshme në mbarë botën, të nënlicensueshme për ta përdorur, riprodhuar, përshtatur, botuar, përkthyer dhe shpërndarë atë në çdo dhe në të gjitha mediat.

Përmbajtja juaj duhet të jetë e juaja dhe nuk duhet të cenojë të drejtat e ndonjë pale të tretë. Kompania Titron rezervon të drejtën të heqë çdo përmbajtje Tuaj nga kjo faqe në çdo kohë pa paralajmërim.

 

 1. Nuk ka Garancion

Kjo faqe interneti ofrohet "siç është", me të gjitha gabimet, dhe Kompania Titron nuk shpreh asnjë përfaqësim apo garanci, të çfarëdo lloji në lidhje me këtë faqe interneti ose materialet që gjenden në këtë faqe interneti. Gjithashtu, asgjë që përmbahet në këtë faqe interneti nuk do të interpretohet si këshillë për ju.

 

 1. Kufizimi i Përgjegjësisë

Në asnjë rast Kompania Titron, as ndonjë nga zyrtarët, drejtorët dhe punonjësit e saj, nuk do të mbahen përgjegjës për çdo gjë që rrjedh nga ose në ndonjë mënyrë që lidhet me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti, pavarësisht nëse një përgjegjësi e tillë është nën kontratë. Kompania Titron, duke përfshirë zyrtarët, drejtorët dhe punonjësit e saj nuk do të mbahen përgjegjës për ndonjë përgjegjësi indirekte, rrjedhimore ose të veçantë që rrjedh nga ose në ndonjë mënyrë që lidhet me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti.

 

 1. Dëmshpërblim

Nëpërmjet kësaj ju e dëmshpërbleni në masën më të plotë Kompaninë Titron nga dhe kundër çdo dhe/ose të gjitha detyrimet, kostot, kërkesat, shkaqet e veprimit, dëmet dhe shpenzimet që lindin në çfarëdo mënyre që lidhen me shkeljen nga ana juaj të ndonjë prej dispozitave të këtyre Kushteve.

 

 1. Shkëputshmëria

Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve rezulton të jetë e pavlefshme sipas ndonjë ligji në fuqi, këto dispozita do të fshihen pa ndikuar në dispozitat e mbetura këtu.

 

 1. Ndryshimi i Kushteve

Kompania Titron lejohet t'i rishikojë këto Kushte në çdo kohë siç e sheh të arsyeshme, dhe duke përdorur këtë faqe interneti, ju pritet që t'i rishikoni këto Kushte në baza të rregullta.

 

 1. Caktimet

Kompania Titron lejohet të caktojë, transferojë dhe nënkontraktojë të drejtat dhe/ose detyrimet e saj sipas këtyre Kushteve pa ndonjë njoftim. Megjithatë, nuk ju lejohet të caktoni, transferoni ose nënkontraktoni ndonjë nga të drejtat dhe/ose detyrimet tuaja sipas këtyre Kushteve.

 

 1. E Gjithë Marrëveshja

Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis kompanisë Titron dhe jush në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqeje interneti dhe zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet dhe mirëkuptimet e mëparshme.

 

 1. Ligji dhe Juridiksioni në Fuqi

Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shtetit të Kosovës, dhe ju i nënshtroheni juridiksionit joekskluziv të gjykatave shtetërore të vendosura në Kosovë për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje.

Këto terma dhe kushte u krijuan nëpërmjet https://titron.net